خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو روشهای ترکیب تکنیکها- 3
در ادامه کشیدن طرح سگ با استفاده از قلم و جوهر در این قسمت بافت صورت و پوزه سگ با کشیدن موها با استفاده از قلم و جوهر رو به کامل شدن می‌رود.