خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو روشهای ترکیب تکنیکها- 2
در طرح سگی که کشیدن آن در قسمت قبل آغاز شد، سایه روشن‌های کلی صورت حیوان با استفاده از تکنیک آب و جوهر ایجاد شدند. در این قسمت استفاده از آب و جوهر تمام می‌شود و جزییات ریز بافت طرح که در اینجا موهای سگ است در اطراف چشم‌ها نقش می‌بندد.