خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو روشهای ترکیب تکنیکها- 1
در نقاشی با جوهر می‌توان دو تکنیک جوهر و قلم و آب و جوهر را با یکدیگر ترکیب کرد تا آزادی عمل و جزییات بیشتری به طرح اضافه شود. طرحی که کشیدن آن در این قسمت شروع می‌شود از ترکیب این دو تکنیک بهره می‌برد.