خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو تکنیک آب و جوهر- 2
در ابتدای این ویدئو تکنیک دیگری از ترکیب آب و جوهر به نام قلم موی خشک را خواهید دید، سپس با طیف ارزش آب و جوهر آشنا می‌شوید و در پایان کشیدن یک طرح با این تکنیک آغاز می‌شود.