خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تکنیک آب و جوهر- 1
در این قسمت سبک نقاشی با استفاده از تکنیک آب و جوهر معرفی می‌شود. این تکنیک بسیار شبیه آبرنگ است و تنها تفاوت در آن تراکم رنگ بیشتر است. در ادامه این ویدیو دو تکنیک خیس در خشک و خیس در خیس را نشان می‌دهد.