خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی منظره- 5
در این قسمت با کشیدن علف‌ها و حصارها و همچنین سایه اجسام کار نقاشی منظره با جوهر تمام می‌شود و تصویر نهایی به گونه‌ایست که با دادن اطلاعات مناسب به مخاطب توجه وی را به تمامی عناصر جلب می‌کند.