خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو شفافیت- 2
در ادامه قسمت قبل در این بخش خواهید دید که جزییات لیوان با اضافه کردن‌های رنگ‌های مختلفی که در مدل دیده می‌شود چگونه شکل می‌گیرد. همچنین بازتاب لیوان روی سطح زمینه به بعد شفافیت اثر اضافه می‌کند.