خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو نقاشی مدرن
این ویدئو به نقاشی مدرن اختصاص دارد و در آن تفاوت بین نقاشی ذهنی و آبستره توضیح داده شده است. همچنین یاد می‌گیرید چطور بدون استفاده از قلم از رنگ استفاده کنید و ریتم را در نقاشی پیاده کنید.