خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی چهره- 1
در این قسمت کشیدن پرتره از روی یک مدل آغاز می‌شود. کار نقاشی با کشیدن طرح اولیه صورت و با استفاده از تنها یک رنگ آغاز می‌شود و سپس رنگ‌ها در قسمت جزییات صورت کمی رقیق می‌شوند.