خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی ابرها- 2
ابرها در این قسمت رنگ‌آمیزی می‌شوند. به رابطه‌ای که بین نحوه رنگ‌آمیزی و فاصله ابرها با افق وجود دارد دقت کنید و شدت رنگ‌ها را در نظر داشته باشید.