خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو ابزار و مواد مورد نیاز- 3
یکی از ابزارهای ضروری برای نقاشی با رنگ روغن پالت رنگ است. این قسمت به شما نشان می‌دهد که چطور می‌توان یک پالت شیشه‌ای ساخت. جنس شیشه‌ای پالت مزایایی دارد که در این قسمت درباره آن خواهید دانست.